Biologisch/Organisch

‘Biologisch’ wordt steeds vaker ook ‘Organisch‘ genoemd. Internationaal zijn de kernwaarden vastgelegd in vier punten van waaruit biologisch zich verder ontwikkelt:

  • Gezond (health): De gezondheid van mensen kan niet los gezien worden van gezonde ecosystemen met gezonde bodems, gewassen en dieren. Met ‘gezond’ wordt niet bedoeld niet-ziek, maar het (continu) werken aan fysiek, mentaal, sociaal en ecologisch welbevinden. Daarom ook worden in de biologische landbouw kunstmest, diergeneesmiddelen en toevoegingen zo veel mogelijk vermeden die negatieve (gezondheids)effecten zouden kunnen hebben.
  • Ecologisch (ecology): Biologische landbouw speelt zich af binnen levende ecosystemen en natuurlijke kringlopen. Biologisch werken vraagt aanpassing aan lokale omstandigheden, ecosystemen, cultuur en schaal. Wie biologische producten produceert, verwerkt, verhandelt of consumeert moet zijn bijdrage leveren aan de bescherming en verbetering van de gezamenlijke leefomgeving, met inbegrip van het landschap, klimaat, habitats, biodiversiteit, lucht en water.
  • Fair (fairness, eerlijk, evenredig): Mensen en dieren delen één wereld. Dat gaat alleen goed zolang dat op een faire manier gebeurt. Sleutelwoorden daarbij zijn billijkheid, respect, rechtvaardigheid en rentmeesterschap. Dieren kunnen opgroeien op de manier die past bij hun natuurlijke gedrag. Mensen – van boer tot consument – gunnen elkaar kwaliteit van leven, waarbij er voedsel genoeg is voor iedereen en sprake is van een duurzaam hoogwaardige kwaliteit. Maatschappelijke en milieukosten worden in de prijs van het product doorberekend.
  • Verantwoordelijk (care): Hogere opbrengsten en efficiency kunnen risico’s met zich meebrengen, zoals effecten op het complexe ecosysteem. Zolang wij die effecten niet overzien, is het beter niet te experimenten: voorzorg boven alles. Moderne wetenschap, oude kennis en praktijkervaring bieden volop oplossingen. Technologieën met onvoorspelbare effecten, zoals gentech, kunnen we daarbij missen, net als marktpartijen die niet het belang van allen voor ogen hebben maar voedsel (of relevante technieken) willen monopoliseren ten gunste van hun aandeelhouders.
bron: bionext.nl